युट्युबमा भिडियो हेर्दा यी किबोर्ड सर्टकट प्रयोग गर्नुहोस्

युट्युबमा भिडियो हेर्दा किबोर्ड सर्टकट प्रयोग गरेर धेरै काम गर्न सकिन्छ । यहाँ युट्युब सर्टकटको बारेमा चर्चा गरौँः

१) K : पज या प्ले गर्नका लागी

२) J : १० सेकेण्ड रिवाइन्ड गर्नका लागी

३) L : १० सेकेण्ड अगाडी बढाउनका लागी

४) M : साउण्ड बन्द गर्नका लागी

५) 0 :  भिडियोलाई सुरुदेखि हेर्नका लागी, १ देखी ९ सम्मका नम्बर दबाएपछि भिडियोको १० देखी ९० प्रतिशत टाइमसम्म सकिन्छ ।

थप युट्युब किबोर्ड सर्टकट

Action
Shortcut
Toggle play/pause the video k or Spacebar
Go back 5 seconds Left arrow
Go back 10 seconds j
Go forward 5 seconds Right arrow
Go forward 10 seconds l
Skip to a particular section of the video (e.g., 5 goes to the video midpoint) Numbers 1-9 (not the keypad numbers)
Restart video 0 (not the keypad number)
Go to Full Screen mode f
Exit Full Screen mode Escape
Go to beginning of video Home
Go to end of video End
Increase volume 5% Up arrow
Decrease volume 5% Down arrow
Increase speed Shift+> (may not work in all browsers)
Decrease speed Shift+< (may not work in all browsers)
Move forward 1 frame when video is paused . (period)
Move backward 1 frame when video is paused , (comma)
Mute/unmute video m
Turn captions on/off c
Cycle through options for caption background color b
Move to the previous video in a playlist Shift+p
Move to the next video in a playlist Shift+n

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here